Aydınlatma Metinleri

Roche Diagnostics Turkey A.Ş.
Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

 Roche Diagnostics Turkey A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 Sizden ve/veya bayinizi temsilen diğer yetkililerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer yetkilileri/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla topluyoruz.

 

Sizin; ad, soyadı, kimlik verisi, finansal veri ve rızanız olması halinde kimlik fotokopisi ve fotoğraftan oluşan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz ile kuracağınız ilişkiye uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Teklif gönderilmesi ve sözleşme oluşturulması,

 • Aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi,

 • Karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

 • İletişim kurulması,

 • Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının yürütülmesi,

 • Finansal ilişkilerin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Eğitimlerin organize edilmesi,

 • Tanıtım ve ürün bilgilendirmesi yapılması,

 • Servis ve uygulama bültenlerinin dağıtılması,

 • Teknik bilgilendirme yapılması,

 • Satış sonrası destek verilmesi,

 • Toplantı organizasyonlarının yapılması,

 • İhale şartnamelerinin karşılanması,

 • Arıza durumlarında, arıza kaydı alınması ve arızanın giderilmesi,

 • Tarafımıza iletilen ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi,

 • Bayi denetim ve değerlendirmelerinin yapılması,

 • Servis standartlarının denetlenmesi,

 • Eğitim sonrası değerlendirme yapılması ve istatistik tutulması,

 •  Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve takibi

 

İlgili mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.

 

Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşıyoruz.

 

Kişisel verilerinizi danışmanlık aldığımız hukuk bürolarına, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanabilmemiz için mahkemelere, resmi işlemlerin yürütülmesi için noterlere aktarıyoruz.

 

Kişisel verilerinizi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının uygulanması amacıyla, kullandığımız REXIS (CRM uygulaması), SAP (ERP uygulaması)  ve LOGO uygulamasının veri tabanlarının yurt dışına olması nedeniyle yurt dışına aktarıyoruz.

 

Size en iyi şekilde yardımcı olabilmelerini sağlamak adına hizmet aldığımız, veri tabanı yurt dışında bulunan çağrı merkezine verilerinizi aktarıyoruz.

 

Bayi toplantılarına katılımınıza destek olmak adına otel, uçak ve vize işlemlerini yürttüğümüz zamanlarda bu işlemleri gerçekleştirecek anlaşmalı olduğumuz acentelara verilerinizi aktarmak durumunda kalıyoruz.

 

Roche Global’in bir denetim yapması halinde Şirket’in uluslararası yapısından kaynaklanan nedenlerle kişisel verilerinizi Roche Global’in denetimine açabiliyoruz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

§  Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

§  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

§  Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,

§  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.  Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ile turkey.kvkk@roche.com adresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

Roche Diagnostics Turkey A.Ş.

E-posta adresi: 

Mersis No: 0179000249100014

Esentepe Mah. Kırgülü Sok. No:4 Şişli/İstanbul

 

Roche Diagnostics Turkey A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 Sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer yetkililerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer yetkilileri/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla veya internet sitesi üzerinden topluyoruz.

 

Sizin veya şirketinizi temsilen diğer yetkililerin/çalışanların; ad, soyadı, iletişim verileri, finansal verileri (banka bilgileri, fatura bilgileri vb.) ve gerekmesi halinde TC kimlik numarasından oluşan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz ile kuracağınız ilişkiye uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Sözleşmelerin oluşturulabilmesi için gerekli bilgilerin elde edilebilmesi,

 • Mal ve hizmet temini için teklif alınabilmesi,

 • Aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi,

 • Karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

 • Aramızda iletişim kurulabilmesi,

 • Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi,

 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,

 • Sözleşmeler kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

 • Şirket’in günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi,

   

 • Kullandığımız program üzerinde kaydınızın oluşturulması,

 • Organizasyonların gerçekleştirilebilmesi, 

 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve takibi

 

Şirket içerisinde gerçekleştirilecek olan işlerde; işi gerçekleştirecek kişilerin ad, soyadı ve rızaları olması halinde sağlık verilerinden oluşan kişisel verilerini;

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Denetim ve yönetimin sağlanması,

 • Güvenliğin sağlanması,

 • Gerekli eğitimlerin tamamlanması,

 • İşe uygunlunluğun teyidi,

 • Gerekli koruyucu malzemelerin temininin sağlanması,

Amaçlarıyla işliyoruz.

 

Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.

 

Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşıyoruz.

 

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizi ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bankalara, organizasyonları gerçekleştirebilmek adına organizasyon firmalarına ve otellere aktarıyoruz.

 

Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.

 

Kişisel verilerinizi ihtarname gönderilmesinin gerekmesi durumunda notere, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere aktarabiliyoruz.

 

Kişisel verilerinizi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının uygulanması amacıyla, kullandığımız SAP (ERP uygulaması) uygulamasının veri tabanlarının yurt dışına olması nedeniyle yurt dışına aktarıyoruz.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir denetim yapması halinde kişisel verilerinizi kanunen denetime açmak durumunda kalabiliriz. Aynı şekilde Roche Global’in bir denetim yapması halinde Şirket’in uluslararası yapısından kaynaklanan nedenlerle kişisel verilerinizi Roche Global’in denetimine açabiliyoruz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

§  Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

§  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

§  Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,

§  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak talebinizi değerlendirerek silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerinden hangisinin  uygun olduğuna somut olayın koşullarına göre karar vereceğiz. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ile  adresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

 

 

Roche Diagnostics Turkey A.Ş.

E-posta adresi: 

Mersis No: 0179000249100014

Esentepe Mah. Kırgülü Sok. No:4 Şişli/İstanbul

Roche Diagnostics Turkey A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Sizden ve/veya bağlı olduğunuz kurumdan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin ve/veya bağlı olduğunuz kurum tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla veya internet sitesi üzerinden topluyoruz.

 

Sizin; ad, soyadı, iletişim verisi, finansal veri, kimlik verisi, pasaport ve geçerli vize bilgileri, kurum bilgisi ve ilgilendiğiniz ürünler ve açık rızanız olması halinde dernek, vakıf ya da sendika üyeliği ve fotoğraftan oluşan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz ile kuracağınız ilişkiye uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 

 • Sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması, takibi, arşivlenmesi,

 • Arıza taleplerinin alınması, kaydedilmesi ve giderilmesi,

 • Satış sonrası destek verilmesi,

 • İhalelere girilmesi, ihale şartnamelerinin karşılanması,

 • Sipariş takibinin yapılması,

 • Müşteriden gelen taleplerin karşılanması,

 • Müşteriye ürün gönderilmesi,

 • Fiyat teklifi yapılması,

 • Ürün tanıtımı yapılması,

 • İletişim kurulması,

 • Müşteri ziyaretlerinin planlanması,

 • Bilgilendirme yapılması,

 • Müşteri ziyaretlerinin değerlendirilmesi,

 • Yapılan ziyaretlerin hizmetin iyileştirilmesi ve takibi için kayıt altına alınması,

 • Bilimsel konularda görüşülmesi,

 • Saha fizibilitesi yapılması,

 • Kongrelerin düzenlenmesi, katılımcıların belirlenmesi, organizasyonların yapılması,

 • Konuşmacı hekimlerin belirlenmesi,

 • Bülten iletilmesi,

 • Müşteri anketlerinin yapılması, memnuniyetinin ölçümü ve geliştirilmesi,

 • Müşterilere görüşmek istedikleri konular için randevu verilmesi,

 • Müşteri kayıtlarının raporlanması,

 • Tebrik kartları, ajanda, takvim vb promosyon ürünlerinin gönderilmesi,

 • Bağış ve sponsorluk yapılması,

 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve takibi

 • Bakanlık bildirim ve geri bildirimlerinin yapılması,

 • Acil saha bildirimlerinin yapılması,

Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.

 

Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşıyoruz.

 

Kişisel verilerinizi, organizasyonları gerçekleştirebilmek adına acentelere, organizasyonun lokasyonuna bağlı olarak yurt içinde ve yurt dışındaki organizasyon firmalarına aktarıyoruz.

 

Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.

Ürünleri size ulaştırabilmek adına gerektiği kadar verinizi kargo firmalarına aktarıyoruz.

 

İhale süreçlerini gerçekleştirebilmek için ihale komisyonları ile paylaşıyoruz.

 

Kişisel verilerinizi yasal işlemleri gerçekleştirmek için notere, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere aktarabiliyoruz.

 

Kişisel verilerinizi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının uygulanması amacıyla, kullanılan REXIS (CRM uygulaması), SAP (ERP uygulaması)  ve LOGO uygulamalarının veri tabanlarının yurt dışına olması nedeniyle yurt dışına aktarıyoruz. REXIS programına girilen kişisel verilerinizden iletişim verileriniz rızanız olması halinde elektronik ileti gönderimi hizmeti aldığımız Eloqua/Showpad programlarına aktarılmaktadır.

 

Size en iyi hizmeti vermelerini sağlayabilmek için kişisel verilerinizi veri tabanı yurt dışında yer alan, hizmet aldığımız çağrı merkezine aktarıyoruz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

§  Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

§  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

§  Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,

§  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak talebinizi değerlendirerek silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerinden hangisinin  uygun olduğuna somut olayın koşullarına göre karar vereceğiz. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ile turkey.kvkk@roche.com  adresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Roche Diagnostics Turkey A.Ş.

E-posta adresi: 

Mersis No: 0179000249100014

Esentepe Mah. Kırgülü Sok. No:4 Şişli/İstanbul

Roche Diagnostics Turkey A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

-         aramızdaki sözleşmenin ifası,

-         temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati gereği işliyoruz.

 

Sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi görüntü kaydı almak suretiyle topluyoruz.

Sizin rızanız olması halinde görüntü ve ses kaydından oluşan kişisel verilerinizi;

·         Eğitim amaçlı yayınlamak

Amacıyla işliyoruz.

 

İlgili mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.

 

Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşıyoruz.

 

Kişisel verilerinizi danışmanlık aldığımız hukuk bürolarına, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanabilmemiz için mahkemelere, resmi işlemlerin yürütülmesi için noterlere aktarıyoruz.

 

Kişisel verilerinizi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının uygulanması amacıyla, kullandığımız REXIS (CRM uygulaması) uygulamasının veri tabanlarının yurt dışına olması nedeniyle yurt dışına aktarıyoruz.

 

Kişisel verileriniz "Medikaynak" isimli hekim portalının eğitim sekmesinde yayınlanacaktır.

 Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

§  Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

§  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

§  Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,

§  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.  Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ileadresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

Roche Diagnostics Turkey A.Ş.

E-posta adresi: 

Mersis No: 0179000249100014

Esentepe Mah. Kırgülü Sok. No:4 Şişli/İstanbul

Roche Diagnostics Turkey A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

 • aramızdaki sözleşmenin ifası,

 • hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında ve

 • temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati gereği işliyoruz.

Kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmeniz yoluyla topluyoruz.

Sizin; ad, soyadı, iletişim verisi, kimlik verisi, yaş, cinsiyet ve açık rızanız olması halinde sağlık verilerinizden oluşan kişisel verilerinizi;

 • Arıza çözümü,

 • Satış sonrası destek verilmesi,

 • Kayıt oluşturularak hizmetin iyileştirilmesi üzerinde çalışılması,

 • Hasta memnuniyetinin sağlanması,

 • İletişim kurulması,

Amaçlarıyla işlemekteyiz.

 

Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.

 

Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşıyoruz.

 

Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.

 

Kişisel verilerinizi hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere aktarabiliyoruz.

 

Kişisel verilerinizi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının uygulanması amacıyla, kullandığımız SFDC (CRM uygulaması) uygulamasının veri tabanlarının yurt dışında olması nedeniyle yurt dışına aktarıyoruz.

 

Size en iyi hizmeti vermelerini sağlayabilmek için kişisel verilerinizi veri tabanı yurt içinde yer alan, hizmet aldığımız çağrı merkezlerine aktarıyoruz.

 

Ürün teslim etmemiz gerekmesi halinde kargo şirketi ile paylaşıyoruz.

 Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

§  Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

§  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

§  Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,

§  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak talebinizi değerlendirerek silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerinden hangisinin  uygun olduğuna somut olayın koşullarına göre karar vereceğiz. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ileadresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

 

 

Roche Diagnostics Turkey A.Ş.

E-posta adresi: 

Mersis No: 0179000249100014

Esentepe Mah. Kırgülü Sok. No:4 Şişli/İstanbul

Roche Diagnostics Turkey A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda herhangi bir formda iletmeniz aracılığıyla topluyoruz.

 

Kariyer portalları aracılığıyla paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız yoluyla veya platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri 3.kişilerle paylaşma tercihlerinize göre bu platformlar içerisinden iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle topluyoruz.

Sizin; ad, soyadı, iletişim verisi, eğitim verisi, iş deneyimi verisi, referans gösterilen kişi verisi, kimlik verisi, finansal veri, aile ve yakın verisi ve rızanız olması halinde video görüntüsü, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık verisi, sabıka kaydı, kimlik, ehliyet fotokopisi, fotoğraf, askerlikten muafiyet nedeninden oluşan kişisel verilerinizi;

 

 • İşe alım için özgeçmiş taraması yapılması,

 • Başvuran adayların görüşmeye çağrılması,

 • Başvuran adayların değerlendirilmesi,

 • Aday önerilmesi,

 • Adaylarla iletişime geçilmesi,

 • Referans kişileriyle iletişime geçilmesi,

 • Olumlu adayların ingilizce seviyesinin tespiti,

 • Adayla ücret üzerinde anlaşılması,

 • Saha ekibi için sürüş testi organizasyonu yapılması

Amaçlarıyla işlemekteyiz.

 

Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.

 

Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

Şehir dışından görüşmeye gelecek olan adaylarımız olması halinde uçak bileti masraflarını karşılayabilmek adına kişisel verilerini anlaşmalı olduğumuz acenteye aktarıyoruz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

§  Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

§  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

§  Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,

§  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.  Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ileadresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

Roche Diagnostics Turkey A.Ş.

E-posta adresi: 

Mersis No: 0179000249100014

Esentepe Mah. Kırgülü Sok. No:4 Şişli/İstanbul

Roche Müstahzarları San. A.Ş.

İndirilenler

Zoom Üzerinden Yapılan Online Toplantılar Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma MetniSantral Aramaları için Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma MetniGüvenlilik ve Kalite Bildirimleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma MetniVeri Sorumlusuna Başvuru FormuSağlık Meslek Mensupları için Aydınlatma Metni

Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız var ise veya olduğunu düşünüyorsanız, konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Roche ürünleri ile ilgili advers olaylar içinadresinden bize ulaşabilirsiniz.

Diğer konularla ilgili bize ulaşmak için;

Roche İlaç Adres: Roche Müstahzarları San A.Ş. Uniq İstanbul Ayazağa Caddesi No:4D/101 34396 Maslak/İstanbul Tel: +90 212 366 90 00

KEP:

Roche Diagnostik Adres: Roche Diagnostics Turkey A.Ş. Esentepe Mah. Kırgülü Sk. Metrocity İş Merkezi D Bl. No: 4/5 34394 Şişli /İstanbul; Tel: +90 212 306 06 06

KEP:

Site Sorumluları: Bahar Süral & Naz Kocaoğlu

İletişimDünyada RochelinkedinfacebookinstagramyoutubeHakkımızdaTarihçeTanı ÇözümleriTedavi AlanlarıRoche'ta ÇalışmakKullanım Koşulları ve PolitikalarAydınlatma MetinleriÇerez PolitikasıRoche Müstahzarları Sanayi A.Ş için>>Roche Diagnostics Turkey A.Ş için>>