Factor II / Factor V


Factor V Leiden Kiti
Factor V Leiden Kiti, tam kandan izole edilmiş insan DNA'sında Factor V geni üzerindeki tek nokta mutasyonunun (1691. pozisyonda G'den A'ya) genotiplendirilmesinde kullanılan tanı amaçlı bir kittir. 

Trombofili şüphesi olan hastalarda Factor V Leiden tek nokta mutasyonunu tesbit eden kit, hibridizasyon problarını ve erime eğrisi analiz yöntemini kullanarak kesin ve güvenilir sonuçlar vermektedir.

Kalıtsal trombofililer, kişilerin Venöz tromboz gibi kardiyovasküler hastalıklar içinde sıklıkla görülen trombotik olaylar yaşamasına sebep olabilir. Aktive Protein C (APC) direnci Venöz tromboz ile ilişkilendirilmiş ve görülen en yaygın koagülasyon anomalisidir. Factor V geni üzerinde 1691.pozisyonda taşınan bir tek nokta mutasyonu ile (Factor V Leiden mutasyonu olarak bilinir) Arjinin yerine Glutamin değişikliği ve APC'ye kısmi direnç gelişimi gerçekleşir. Genetik araştırmalar bu tek nokta mutasyonunun genel populasyon içinde görülme sıklığının yüksek olduğunu ve koagülayon anomalileri içinde APC direncinin %85-95 oranında bu mutasyondan dolayı olduğunu göstermiştir.

Daha fazla bilgi için:    http://molecular.roche.com/diagnostics/index.html
                                  [email protected]


Factor II (Prothrombin) Kiti

Factor II (Prothrombin) Kiti, tam kandan izole edilmiş insan DNA'sında Factor II geni üzerindeki tek nokta mutasyonunun (20210. pozisyonda G'den A'ya) genotiplendirilmesinde kullanılan tanı amaçlı bir kittir.

Trombofili şüphesi olan hastalarda Factor II tek nokta mutasyonunu tesbit eden kit, hibridizasyon problarını ve erime eğrisi analiz yöntemini kullanarak kesin ve güvenilir sonuçlar vermektedir.

Kalıtsal trombofililer, kişilerin Venöz tromboz gibi kardiyovasküler hastalıklar içinde sıklıkla görülen trombotik olaylar yaşamasına sebep olabilir. Aktive Protein C (APC) direnci Venöz tromboz ile ilişkilendirilmiş görülen en yaygın koagülasyon anomalisidir. APC direnci pozitif veya diğer bir deyişle Factor V Leiden mutasyonu pozitif olan hastalarda Factor II gibi diğer trombofili etkenleri de araştırılmalıdır. Factor II'nin (Prothrombin) genel poulasyon içinde görülme sıklığı %1-2 olup doğrudan Venöz tromboembolizm ile ilişkilendirilmiştir.

Daha fazla bilgi için:    http://molecular.roche.com/diagnostics/index.html
                                  [email protected]


LightCycler® - t(9;22) Quantification Kiti

LightCycler® - t(9;22) Quantification Kiti, 2 adımlı RT-PCR ile BCR-ABL füzyon transkriptlerinin miktar tayinini yapabilen ve LightCycler® cihazlarında çalışan bir kittir.

İlk Adım: Random hekzamer primerleri kullanılarak mRNA veya toplam RNA'nın Ters transkripsiyonu yapılır. Bu aşama, ısıtmalı kapağa sahip standart bir ısı döngü cihazında gerçekleştirilir.

İkinci Adım: İlk adımda elde edilen cDNA, LightCycler® cihazında 2 farklı kapiler tüp içerisinde BCR-ABL ve G6PDH genlerine özel primer ve hibridizasyon problarıyla birlikte çoğaltılır. BCR-ABL primer ve prob karışımı, aynı anda b3a2, b2a2, b2a3, b3a3 ve e1a2 füzyon transkriptlerini tesbit edebilmektedir. G6PDH'ın, hem RT-PCR (1.adım) performansının kontrolü hem de referans gen olarak görece kantitasyonun yapılmasını sağlayan 2 farklı görevi vardır.

Amplifikasyon ve deteksiyon için gerekli tüm bileşenler LightCycler® - t(9;22) Quantification Kiti içerisinde bulunmakta, dışarıdan ek bir malzemeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Kit içeriğinde bulunan miktarı belli RNA yapısında standartlar ve kullanıma hazır deteksiyon miksleri ile kolay ve güvenilir sonuçlar elde edilebilmektedir.

Daha fazla bilgi için:    http://molecular.roche.com/diagnostics/index.html
                                  [email protected]